Regulamin

 1. OGÓLNE POJĘCIA
 1. Marketplace - platforma ogłoszeniowa, dostępna na adresie www.market.eyegame.pl, dająca możliwość zamieszczania i przeglądania ogłoszeń.
 2. Ogłoszenie – cześć serwerów www.market.eyegame.pl, użyczona Użytkownikowi, mająca na celu zamieszczenie danych i zdjęć danego przedmiotu
 3. Konto – podmiot strony, utworzony przez Użytkownika po zarejestrowaniu, dzięki któremu można swobodnie dokonywać działań w ramach www.market.eyegame.pl.
 4. Użytkownik – osoba pełnoletnia, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale we własnym imieniu uprawniona nabywać prawa oraz zobowiązywać się na domenie www.market.eyegame.pl
 5. Administrator – osoba zarządzająca www.market.eyegame.pl, w celu umiejscawiania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, na zasadach tego regulaminu oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 1. Zasady podstawowe
 1. Regulamin ten wskazuje zasady użytkowania z platformy www.market.eyegame.pl, prawa i obowiązki każdego Użytkownika, ale również prawa, obowiązki Administracji.
 2. W chwili akceptacji regulaminu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 3. Administrator www.market.eyegame.pl ma prawo zmiany regulaminu. Zmiana ta musi zostać wprowadzona, poprzez opublikowanie publiczne, w terminie nie krótszym, niż 14 dni od daty zamieszczenia informacji na www.market.eyegame.pl.
 1. Podstawowe zasady użytkowania
 1. Bezwzględną podstawą do możliwości użytkowania usług w www.market.eyegame.pl jest posiadanie urządzenia połączonego z Internetem oraz zainstalowanej na nim przeglądarki internetowej.
 2. Rejestracja i umiejscowienie ogłoszenia jest równe zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem na warunkach przewidzianych w regulaminie.
 3. Dzięki rejestracji na platformie www.market.eyegame.pl, Użytkownik może umiejscowić swoje ogłoszenie oraz edytować jego treść lub usunąć. Utworzone konto umożliwia również chat z innymi Użytkownikami. Warunkiem aktywacji konta jest wpisanie poprawnego adresu e-mail oraz hasła na wskazanej podstronie market.eyegame.pl place. Po wprowadzeniu adresu e-mail, na podany adres zostanie wysłany link aktywacyjny oraz wszystkie wymagane prawem informacje.
 4. Użytkownik w momencie rejestracji jest zobligowany podać prawdziwe dane.
 5. Administrator www.market.eyegame.pl nie wchodzi w negocjacje oraz spory dokonywane pomiędzy Użytkownikami
 6. Ustalenia transakcji Użytkowników oraz metody płatności odbywają się pomiędzy nimi.
 7. Dane Użytkowników oraz formularze komunikacyjne na stronach ogłoszeń mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do nawiązania kontaktu z innym Użytkownikiem w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywanie danych w inny sposób jest zabronione.

 
 1. Dodawanie ogłoszeń
 1. Zamieszczanie ogłoszeń na  www.market.eyegame.pl w dowolnej liczbie jest bezpłatne.
 2. Ogłoszenie wyświetlane jest przez okres 8/14/30 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii
 3. W celu zamieszczenia ogłoszenia, warunkiem jest akceptacja regulaminu, uzupełnienie odpowiednich rubryk.
 4. Użytkownik, który dodaje ogłoszenie i dodane tam treści ( zdjęcia, numer telefonu, tekst) daje je w sposób dobrowolny do wiadomości publicznej i godzi się na przekazanie ich reszcie Użytkowników. Ogłoszenia dodatkowo mogą być pozycjonowane przez różnego rodzaju wyszukiwarki, czego osoba dodająca ma świadomości i wyraża na to zgodę.
 5. Użytkownik godzi się na połączenie ogłoszeń adresem e-mail dodanym przy rejestracji.
 6. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 7. Zabrania się dodawania ogłoszeń, które: 
   
  1. Wprowadzają w błąd zainteresowanych słowami kluczowymi;
  2. Są niezgodne ze stanem danego przedmiotu lub usługi;
  3. Mają w sobie treści i zdjęcia społecznie uznane za naruszające zasady dobrego wychowania, obraźliwe, wulgarne;
  4. Mają w sobie zdjęcia, które ukazują nagość lub w jakimś stopniu pobudzają erotycznie;
  5. Narażają godność innych osób.
  6. Mają w sobie reklamy innych stron i serwisów internetowych;
  7. Mają w tytule ogłoszenia numer lub adres kontaktowy;
  8. Mają na celu naruszyć dobra innych osób;
  9. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
  10. Mają na celu naruszyć obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia innych osób.
 8. Zabrania się oferowania (bezwzględnie od wyżej wymienionych):
  1. Pracy bez opisu zasad funkcjonowania stanowiska i nazwy pracodawcy;
  2. Ofert o charakterze erotycznym, pornograficznym, seksualnym, masującym i sponsorskim;
  3. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i podobnych;
  4. Produktów/usług finansowych, hazardowych, inwestycyjnych, partnerskich, lojalnościowych.
  5. Rzeczy pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa;
  6. Środków farmakologicznych, psychoaktywnych i psychotropowych;
  7. Ziaren/Nasion konopii indyjskich;
  8. Rzeczy zagrażających życiu ludzkiemu;
  9. Wyrobów akcyzowych;
  10. Istot żywych;
  11. Artykułów strzelniczych;
  12. Usług edukacyjnych;
  13. Towarów nieoryginalnych;
  14. Usług, produktów i reklam związanych z horoskopami, całą parapsychologią i innymi.
 9. Nakłania się do oferowania produktów/usług związanych z elektroniką tudzież sportami elektronicznymi.

 
 
 
 
 1.  Wytyczne odpowiedzialności
 1. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność publikowanych treści i zdjęć. Zobligowany jest tym samym do stosowania się wobec przepisów prawa polskiego, regulaminu i dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie bierze odpowiedzialności za inicjatywy Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność danych Użytkowników www.market.eyegame.pl
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stan, pochodzenie oferowanych przedmiotów/usług, a także zdolności Użytkowników do transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przez Użytkowników transakcji, a także za szkody powstały w jej wyniku.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania.
 7. Administrator zastrzega prawo do edytowania ogłoszenia, tudzież usunięcia go
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z www.market.eyegame.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z www.market.eyegame.pl Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem www.market.eyegame.pl mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.
 
 1. Reklamacja
 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Pomimo, iż świadczenie usług przez www.market.eyegame.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu www.market.eyegame.pl po przesłaniu oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail [email protected]
 5. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu www.market.eyegame.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

 
 
 VIII. Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem  www.market.eyegame.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 3. Niektóre obszary  www.market.eyegame.pl mogą wykorzystywać "cookies" zgodnie z "Polityką plików cookies". Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
500 Internal server error
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.